การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้องกมลทิพย์ 1-2 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557 มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 127 คน