การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2017”

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Thu, 01/19/2017 (All day) - Fri, 01/20/2017 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Fri, 01/20/2017 (All day)
“Hot Topics in Pediatric Nutrition 2017”

 ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2017”
โดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการที่ทันสมัยและมีประโยชน์แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกรโภชนากร นักกำหนดอาหาร และผู้สนใจ  โดยมีเข้าผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 168 คน