การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Tue, 10/10/2017 (All day) - Thu, 10/12/2017 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Thu, 12/07/2017 (All day)
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11
"อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต: Healthy Diet for Life"
วันที่ 10-12 ตุลาคม 2560
ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
 
กรรมการและเจ้าหน้าที่ของชมรมโภชนาการเด็กฯ มีส่วนร่วมในการประชุม กล่าวคือ 
ร่วมออกบูธ เป็นวิทยากรบรรยายและเป็นกรรมการในการตัดสิน oral และ poster presentation
นอกจากนั้น รศ.พญ.นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร ได้รับรางวัล Ajinomoto Young Researcher Award.