การประชุมวิชาการ 1st Bangkok International Pediatrics Update

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Wed, 11/29/2017 (All day) - Fri, 12/01/2017 (All day)
การประชุมวิชาการ 1st Bangkok International Pediatrics Update
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560
ณ  โรงแรมสุโกศล 

กรรมการของสมาคมโภชนาการเด็กมีส่
วนร่วมในการประชุม กล่าวคือ 
เป็นประธาน กรรมการจัดงาน วิทยากรบรรยาย  chair person และร่วมนำเสนอ poster presentation