การประชุมวิชาการ 2nd Bangkok International Pediatrics Update

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Wed, 11/28/2018 (All day) - Fri, 11/30/2018 (All day)

 การประชุมวิชาการ “The 2nd Bangkok International Pediatrics Update, session organized by the Royal College of Pediatricians of Thailand.

 
วันที่ 28 พฤศจิกายน - 30 พฤศิจกายน 2561
ณ  โรงแรมสุโกศล 

กรรมการของสมาคมโภชนาการเด็กมีส่
วนร่วมในการประชุม กล่าวคือ 
เป็นประธาน กรรมการจัดงาน วิทยากรบรรยาย  chair person และร่วมนำเสนอ oral และ poster presentation