การประชุมวิชาการ Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 34

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 07/10/2020 (All day)

 การประชุมวิชาการ Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 34 

จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 - 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมประสงค์ ตู้จินดา ตึกอานันทมหิดล ชั้น 10 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
และมีการบรรยายถ่ายทอดสดทางไกล (Teleconference) 
***เฉพาะสถาบันที่มีอาจารย์กุมารแพทย์โภชนาการเท่านั้น***
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 52 คน แบ่งเป็น
แพทย์ 26 คน
พยาบาล 3 คน
แพทย์ประจำบ้าน 6 คน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 4 คน
นักวิชาการโภชนาการ 10 คน
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 คน
นักกำหนดอาหาร 1 คน