การประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 31

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 07/19/2019 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Sat, 08/10/2019 (All day)

 
 การประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 31 
 จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย 
 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30-13.00 น. 
 ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น 8 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 56 คน แบ่งเป็น แพทย์ 40 คน พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล 2 คน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 คน นักวิชาการโภชนาการ 2 คน นักโภชนาการ 7 คน นักเทคนิการแพทย์ 1 คน อาจารย์เภสัชกร 1 คน นักศึกษาเภสัชกร 1 คน