กิจกรรมวิชาการ Resident Nutrition School

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Sun, 05/12/2019 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Wed, 05/22/2019 (All day)
  กิจกรรมวิชาการ Resident Nutrition School 
  ในหัวข้อ Practical approach in pediatric nutrition (Spot diagnosis and case discussion)
  จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย 
  วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30-12.00 น. 
  ณ Pullman Pattaya Hotel G, Pattaya
  มีแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ จำนวน 92 คน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการจำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม