ทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2017

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 11/17/2017 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Tue, 07/02/2019 (All day)

           อ.พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาโภชนาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับประทานรางวัลทุนวิจัย
BRAND’S Health Research Awards 2017 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และได้รับเงินสนับสนุนทุนวิจัยเป็นเงินจำนวน 200,000 บาท จากผลงานวิจัยเรื่อง “ผลของการให้เส้นใยอาหารที่มีคุณสมบัติเป็นอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพต่อระดับฮอร์โมนความอิ่มของเด็กอ้วนในประเทศไทย” จัดโดยมูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย และ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทย จำกัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องแก่แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วไป เมื่อวันที่16 พฤศจิกายน 2560 ในงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2017 “อาหาร โภชนาการ และการส่งเสริมสุขภาพสำหรับสังคมผู้สูงอายุยุค 4.0”  ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย