ภาพการประชุม INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 6

“The realm of nutrition science: dynamics of nutrients and management in diseases”
วันที่ 28 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5
ตึกศูนย์การแพทย์สิริกิต์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี