ภาพจากการประชุม Interhospital pediatric nutrition conference 20 ก.ค. 61

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 07/20/2018 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Thu, 08/02/2018 (All day)

     ภาพจากการประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 28 จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องเรียน 3 ชั้น 10 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 49 คน ประกอบด้วย แพทย์ 36 คน พยาบาล 2 คน นักวิชาการโภชนาการ 1 คน นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 คน นักศึกษาเภสัช 1 คน วิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 7 คน