ภาพจากงานประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 26

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 07/14/2017 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Fri, 07/14/2017 (All day)

ภาพจากการประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 26 จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 34 คน ประกอบด้วย แพทย์ 6 คน และอื่นๆ 28 คน