ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Thu, 01/17/2019 (All day) - Fri, 01/18/2019 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Fri, 02/15/2019 (All day)

 ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20  Hot Topics in Pediatric Nutrition 2019
วันที่ 19-20 มกราคม 2562 
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 174 คน แบ่งเป็น แพทย์ 90 คน พยาบาล 13 คน เภสัชกร 7 คน นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ 45 คน อื่นๆ 19 คน