ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 22 “Hot Topic in Pediatric Nutrition 2021”

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Thu, 05/06/2021 (All day) - Fri, 05/07/2021 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Fri, 06/18/2021 (All day)

 

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 22 “Hot Topic in Pediatric Nutrition 2021”
ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การบรรยายในรูปแบบ Webinar
จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 335 คน แบ่งเป็น
แพทย์/กุมารแพทย์  266 คน 
พยาบาล 7 คน
เภสัชกร 9 คน
นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ 20 คน
เจ้าหน้าที่/บุคลากรสาธารณสุข 33 คน