ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการโภชนาการเด็กสัญจร ภาคเหนือ

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 02/08/2019 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Wed, 04/17/2019 (All day)

 ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการโภชนาการเด็กสัญจร ภาคเหนือ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2562 
ณ ห้องประชุมพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 5 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 289 คน แบ่งเป็น วิทยากร 10 คน คณะสมาคมโภชนาการ 9 คน แพทย์ 45 คน
แพทย์ประจำบ้าน 26 คน แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 8 คน นิสิตแพทย์ 14 คน พยาบาล 98 คน นักศึกษาพยาบาล 22 คน
สหวิชาชีพ เช่น เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักกำหนดอาหารวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ นักวิชาการการศึกษา  57 คน