ภาพบรรยากาศงานอบรม INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 12

ภาพบรรยากาศงาน INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 12

จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559