ภาพบรรยากาศงาน INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 15 The realm of nutrition science: Dynamics of nutrients and management in diseases

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Sat, 08/24/2019 (All day) - Sun, 08/25/2019 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Tue, 09/10/2019 (All day)

     ภาพบรรยากาศงาน INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 15 The realm of nutrition science: Dynamics of nutrients and management in diseases
  จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย 
  วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562
  ณ ห้องประชุม 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน  คน แบ่งเป็น  แพทย์ 144 คน พยาบาล 6 คน เภสัชกร 6 คน นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ 37 คน อื่นๆ 25 คน