ภาพบรรยากาศงาน Intensive Course in Pediatric Nutrition ครั้งที่ 16

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Sat, 08/22/2020 (All day) - Sun, 08/23/2020 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Tue, 09/29/2020 (All day)

 ภาพบรรยากาศงาน Intensive Course in Pediatric Nutrition ครั้งที่ 16
 วันที่ 22- 23 สิงหาคม 2563 (การบรรยายในรูปแบบ Webinar)
 ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 381 คน แบ่งเป็น     
 แพทย์  184 คน
 พยาบาล 6 คน
 เภสัชกร  10 คน 
 แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 154 คน
 นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ 17 คน
 นิสิตนักศึกษา(มีเอกสารรับรอง)  3 คน 
 บุคลากรทางด้านสาธารณสุข 7 คน