ภาพบรรยากาศงาน Intenstive Course In Pediatric Nutrition ครั้งที่ 17

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Sat, 08/21/2021 (All day) - Sun, 08/22/2021 (All day)
  ชื่องาน : Intenstive Course In Pediatric Nutrition " The Poewer of Micronutrients and Practical Enteral/Parenteral Nutrition Management"
  วันที่ 21- 22 สิงหาคม 2564
  รูปแบบการบรรยาย : Webinar
  มีผู้เข้าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 248 คน แบ่งเป็น
  แพทย์/กุมารแพทย์  จำนวน 185 คน
  แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 33 คน
  พยาบาล จำนวน 2 คน
  นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ จำนวน 10 คน
  ผู้ช่วยวิจัยฯ จำนวน 2 คน
  เภสัชกร/นิสิตเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 คน
  บุคลากรทางด้านสาธารณสุข จำนวน 11 คน