INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 10

ภาพบรรยากาศงาน INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 10 จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 202 คน