Intensive course in pediatric nutrition ครั้งที่11

ภาพบรรยากาศงาน INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 11
จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558
มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 200 คน