Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 14

ภาพบรรยากาศงาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 14 จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้องบรรยาย 5 ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 12 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 45 คน