Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 15

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 11/15/2013 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Sat, 11/23/2013 (All day)

ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 15 จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 11 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 15 พฤจิกายน 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน