Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 23

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 07/08/2016 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Fri, 07/08/2016 (All day)

บรรยายกาศการประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 23 จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสยาม 3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี