Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 25

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 03/10/2017 (All day)

บรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 25 จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องเรียน 3 ชั้น 10 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์