ขนมกับสุขภาพเด็ก

สถานการณ์การบริโภคขนมในเด็กไทย

วัยเด็กเป็นวัยที่ต้องการสารอาหารในปริมาณสูง เมื่อเทียบกับขนาดของร่างกายแล้วกระเพาะอาหารมีขนาดเล็ก การรับประทานอาหารเพียง 3 มื้อหลัก ไม่สามารถทำให้เด็กได้รับสารอาหารในปริมาณที่ร่างกายต้องการเพื่อการเจริญเติบโต นอกจากนี้ขนมและอาหารว่าง จะช่วยเสริมความสุขในชีวิตประจำวันของเด็กด้วย แต่หากรับประทานขนมและอาหารว่างมากเกินไป โดยเฉพาะชนิดที่ไม่มีประโยชน์หรือมีประโยชน์น้อยก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

จากการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคขนมเด็กของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยโครงการเด็กไทยรู้ทัน สถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา (มายา) พบอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อขนมและของเล่นเล็กๆ น้อยๆ ของเด็กไทยสูงถึงปีละ 1.42 แสนล้านบาท ซึ่งเกือบเท่างบประมาณการจัดการศึกษาทั้งปีของกระทรวงศึกษาธิการ

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกชมรมฯ เพื่อดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม