ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19 ด้วยอาหารและโภชนาการ

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Wed, 10/07/2020 - 08:20 - Thu, 10/08/2020 - 16:20

 

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ขึ้น โดยมีหัวข้อการประชุม “ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19 ด้วยอาหารและโภชนาการ ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 แบบ Virtual Conference

 จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุรายละเอียดการประชุมสามารถติดตามได้ทาง website: http://nutritionthailand.org/tcnmeeting/home.php