ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

Winter Newsletter 2018 of the Early Nutrition eAcademy Southeast Asia (ENeA SEA)

  ชื่องาน...

เด็กไทยกับการบริโภคนม

      
     ในช่วงที่ผ่านมา การบริโภคนมวัวเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันทางสื่อสังคม ทำให้ผู้ปกครองมีคำถามเกี่ยวกับ
การบริโภคนมวัวของเด็กไทย ซึ่งกุมารแพทย์ควรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมีพื้นฐานอยู่บนผลการศึกษาเช...