บทความ

แนวเวชปฏิบัติสำหรับการดูแล "ผู้ป่วยเด็กโรคขาดสารอาหารเฉียบพลันรุนแรงในโรงพยาบาล"

 แนวเวชปฏิบัติสำหรับการดูแล "ผู้ป่วยเด็กโรคขาดสารอาหารเฉียบพลันรุนแรงในโรงพยาบาล"
จัดทำโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่
ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ

เด็กไทยกับการบริโภคนม

      
     ในช่วงที่ผ่านมา การบริโภคนมวัวเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันทางสื่อสังคม ทำให้ผู้ปกครองมีคำถามเกี่ยวกับ
การบริโภคนมวัวของเด็กไทย ซึ่งกุมารแพทย์ควรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมีพื้นฐานอยู่บนผลการศึกษาเชิง
ประจักษ์และหลักฐานทางการแพทย์ที่มีในปัจจุบัน ประเด็นที่สำคัญได้แก่

บทความ "อาหารสําหรับทารกที่มีวัตถุประสงค์พิเศษหรืออาหารทางการแพทย์"

อาหารเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์ ความต้องการสารอาหารมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ โดยช่วงวัยทารกมีนมเป็นอาหารหลัก นมแม่ถือเป็นอาหารที่สําคัญสําหรับทารก เนื่องจากมีสารอาหารครบถ้วน มีภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมกับทารก และส่งผลดีต่อสุขภาพระยะยาว เมื่อทารกอายุมากกว่า 6 เดือน ทารกจะมีความต้องการสารอาหารมากขึ้น ทําให้ต้องรับอาหารตามวัยที่เหมาะสมควบคู่ไปกับนมแม่ ในวัยเด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป อาหารหลัก 3 มื้อ นมระหว่างมื้อ และอาหารว่าง มีบทบาทสําคัญที่จะทําให้เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย ซึ่งจะเห็นว่านมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอาหาร 5 หมู่ นอกจากช่วงอายุแล้ว ควา

บทความ "ความสัมพันธ์ของการให้อาหารทารกและเด็กเล็กกับการเติบโตด้านส่วนสูงของเด็ก"

ข้อปฏิบัติการให้อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของทารกและเด็กเล็กของประเทศไทยแนะนำให้นมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือนโดยไม่ต้องให้อาหารอื่นแม้แต่น้ำ เริ่มให้อาหารตามวัย (complementary foods) เมื่ออายุ 6 เดือนควบคู่ไปกับนมแม่ ถ้าการเจริญเติบโตมีแนวโน้มลดลงหรือไม่สามารถให้นมแม่ได้อย่างเต็มที่อาจเริ่มให้อาหารตามวัยก่อน 6 เดือนได้แต่ไม่ก่อนอายุครบ 4 เดือน เพิ่มจำนวนมื้ออาหารตามวัยที่มีคุณภาพและครบ 5 หมู่จนครบ 3 มื้อเมื่อเด็กอายุ 10-12 เดือน เมื่อเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป ควรให้อาหารมื้อหลัก 3 มื้อและอาหารว่างไม่เกิน 2 มื้อต่อวัน โดยให้อาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย

วีดิทัศน์ "คำแนะนำอาหารทารกและเด็กเล็ก"

เชิญท่านชมวีดิทัศน์เรื่อง "คำแนะนำอาหารทารกและเด็กเล็ก" จัดทำโดยโครงการการพัฒนารูปแบบของคลินิกเด็กสุขภาพดีเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการและป้องกันโรคอ้วนในเด็ก โดยความร่วมมือของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแล โรคแพ้โปรตีนนมวัว (Cow Milk Protein Allergy)

เชิญ download "แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแล โรคแพ้โปรตีนนมวัว" (Cow Milk Protein Allergy)

บรรณาธิการ บุษบา วิวัฒน์เวคิน อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

แนวทางเวชปฏิบัติการป้องกันและรักษาโรคอ้วนในเด็กพ.ศ. 2557

แนวทางเวชปฏิบัติ "การป้องกันและรักษาโรคอ้วนในเด็ก พ.ศ. 2557" จัดทำโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ และสนับสนุนโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

เชิญ download ได้ที่นี่

เปปไทด์จากถั่วเหลือง

บทความเรื่อง soy peptide ที่อาจารย์ พ.อ. นพ.เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร คณะกรรมการชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์ลงในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ปัจจุบันเครื่องดื่มบำรุงสมอง “เปปไทด์จากถั่วเหลือง” หรือ “ซอย เปปไทด์” กำลังเป็นที่นิยมในหมู่นักเรียนนักศึกษา วัยทำงาน ซึ่งดื่มเพื่อหวังผลเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง และสรรพคุณด้านอื่น ๆอีก แต่ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ พ.อ. นพ.เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร กุมารแพทย์ หัวหน้าหน่วยโภชนาการ กองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ได้นำเสนอเรื่องนี้ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ก.ย. ที่ผ่านมา