การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

Tags:

การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโภชนาการ

ลำดับรายการชนิดของตัวอย่างการ เตรียมผู้ป่วยราคา(บาท)สถานที่ติดต่อวิธีตรวจ
1PrealbuminClotted blood 3-5 mlNo330ห้องปฏิบัติการกลาง ภ.พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197048-9Immunoturbidimetric assay
2Plasma Amino Acids- Lithium heparinized blood 3-5 ml (2 ml สำหรับเด็กแรกเกิด)
- ในกรณีที่ผู้ป่วยอยู่ในภาวะวิกฤติสามารถส่งเป็น random specimen ได้ ถ้าผู้ป่วยไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤติ แนะนำให้ส่งเป็น fasting specimen
NPO 12 ชม. (ผู้ใหญ่) NPO 4 ชม. (ทารก)3,000ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภ.กุมารฯ ตึกเจ้าฟ้าฯ ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4195675,5978HPLC
Lithium heparinized blood 3-5 mlNoผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 2,500 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 2,600 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,600 บาทห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509LC-MS/MS
3Apolipoprotein A-1Clotted blood 3-5 mlNo200ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509Immunoturbidity
4Apolipoprotein BClotted blood 3-5 mlNo200ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509Immunoturbidity
5Lipoprotein electrophoresisClotted blood 3-5 mlงดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชม. ห้าม Freeze ส่ิงส่งตรวจผู้ป่วยรพ.รามาฯ 450บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 550 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 600 บาทห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011336 ตรวจทุกวันพฤหัสบดี ไม่รับตรวจเพิ่ม Electrophoresis
6Individual Fatty Acid ContentEDTA blood 5 ml และปั่นเลือดแยกพลาสมาและเม็ดเลือดแดงNPO 12 ชม.2,500ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ 02-2181053-4GLC
7FerritinLithium heparinized blood 6 mlNo350ห้องปฏิบัติการกลาง ภ.พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197048-9ECLIA
Clotted blood 3-5 mlNo310ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬา 02-2564000 ต่อ 3609, 3509ECLIA
Clotted blood 3-5 mlNoผู้ป่วยรพ.รามาฯ 250บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 350 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 400 บาทห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหมายเลขโทรศัพท์ 02-2011337CLIA
8Folate(serum)Lithium heparinized/clotted blood 4 ml ห่อ foil กันแสงNPO 12 ชม. (อาหารและยาวิตามินโฟเลต)240หน่วยเคมีคลินิกภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โทร 074-451563ECLIA
Clotted blood 3-5 mlNo300ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509ECLIA
Clotted blood 3-5 mL ห่อ foil กันแสง และระวัง hemolysisNPO 12 ชม. (อาหารและยาวิตามินโฟเลต)ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 250บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 350 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 400 บาทห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011337ECLIA
Clotted blood 5 mL หรือ Lithium heparinized blood 6 mlNPO 12 ชม. (อาหารและยาวิตามินโฟเลต)250ห้องปฏิบัติการกลาง ภ.พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197048-9ECLIA
ตัวอย่างซีรั่ม 1 mlไม่มี200โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 02-3069100 ต่อ 3268Microbiological assay โดยใช้แบคทีเรีย Lactobacillus casei
9Folate (red cell)EDTA blood 3-5 mLห่อ foil กันแสง และระวัง hemolysisNPO 12 ชม. (อาหารและยาวิตามินโฟเลต)ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 250 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 350 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 400 บาท ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011337 รับบริการตรวจเฉพาะวันศุกร์ECLIA
Lithium heparinized blood หรือ EDTA blood 3 ml(แจ้งค่า haematocrit ให้ด้วยเพื่อใช้ในการคำนวณผล)ไม่มี200 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 02-3069100 ต่อ 3268Microbiological assay โดยใช้แบคทีเรีย Lactobacillus casei
10TransferrinLithium heparinized blood 4-6 mlNo300ห้องปฏิบัติการกลาง ภ.พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197048-9Sandwich immunoassay
Clotted blood 3-5 mlNo400ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509Calorimetric
11TIBCClotted blood 3-5 mlNo80ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509Calorimetric
12Iron study (serum iron และ TIBC)Clotted blood 4-6 ml สำหรับเด็กเล็ก ไม่ต่ำกว่า 1 mlNo280ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาโลหิตวิทยา ภ.อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197000 ต่อ 4417-9Colorimetric method
13IronClotted blood 3-5 mlNo100ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509Calorimetric
Clotted blood 3-5 mLNoผู้ป่วยรพ.รามาฯ 80บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 120 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 160 บาทห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011336Chromophore Ferene
Clotted blood 3-5 mLNo600ศูนย์พิษวิทยาศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197317-8AAS
14ZincClotted blood 3-5 mlNo600ศูนย์พิษวิทยาศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197317-8AAS
Clotted blood 3-5 mlNo350ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3506, 3509AAS
Clotted blood 4 mlNo420หน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โทร 074-451570-1FAAS
Clotted blood 5 mlNoผู้ป่วยรพ.รามาฯ 220 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 280 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 300 บาทห้องปฏิบัติการพิษวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011338FAAS
15CopperClotted blood 3-5 mlNo600ศูนย์พิษวิทยาศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197317-8AAS
Clotted blood 3-5 mlNo350ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509AAS
Clotted blood 4 mlNo420หน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โทร 074-451570-1FAAS
Clotted blood 5 mlNo600ศูนย์พิษวิทยาศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197317-8AAS
16CeruloplasminClotted blood 4-6 mlNo600ห้องปฏิบัติการกลาง ภ.พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197048-9Immunoturbidimetric assay
17ManganeseEDTA blood 3-5 mlNo600ศูนย์พิษวิทยาศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197317-8AAS
18Vitamin AEDTA blood 3 ml ห่อ foil กันแสง นำส่งทันที (ตรวจร่วมกับวิตามิน E)Noผู้ป่วยรพ.รามาฯ 1,200 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,400 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,400 บาทห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011336 รับบริการตรวจเฉพาะวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 1และ 3 ของเดือนHPLC Recipe
Clotted blood 5-6 ml กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่งNoผู้ป่วยศิริราช 1,150 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,265 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,380 บาทภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582HPLC
Clotted blood 6 ml ห่อ foil กันแสง(ห้ามใช้ serum จาก Gel tube)NPO 12 ชม.1,200 บาทหน่วยเคมีคลินิกภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โทร 074-451563HPLC
Clotted blood 3-5 ml ห่อ foil กันแสงเจาะเลือดก่อนอาหารเช้าผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 1,570 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,800 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,800 บาทห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509HPLC
19Vitamin DClotted blood 3-5 ml ห่อ foil กันแสง นำส่งทันทีNoผู้ป่วยรพ.รามาฯ 1,400 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,700 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,500 บาทห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011336LC-MS/MS
Clotted blood 3-5 ml Noผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 900 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,000 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,000 บาทห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509CLIA
Clotted blood 5-6 ml กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่งNoผู้ป่วยศิริราช 3,560 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 3,916 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 4,272 บาทภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582HPLC
EDTA blood 2-3 mlNo990ภ.พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197048-9ECLIA
Clotted blood 6 ml ห่อ foil กันแสง(ห้ามใช้ serum จาก Gel tube)No4,200หน่วยเคมีคลินิกภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โทร 074-451563LC-MS/MS
20Vitamin EEDTA blood 3-5 ml ห่อ foil กันแสง(ตรวจร่วมกับวิตามิน A)Noผู้ป่วยรพ.รามาฯ 1,100 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,320 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,320 บาทห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011336 รับบริการตรวจเฉพาะ วันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือนUHPLC
Clotted blood 5-6 ml กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่งNoผู้ป่วยศิริราช 1,150 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,265 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,380 บาทภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582HPLC
Clotted blood 6 ml ห่อ foil กันแสง(ห้ามใช้ serum จาก Gel tube)NPO 12 ชม.1,200หน่วยเคมีคลินิกภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โทร 074-451563HPLC
Clotted blood 3-5 ml ห่อ foil กันแสง แช่น้ำแข็งเจาะเลือดก่อนอาหารเช้าผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 1,570 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,800 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,800 บาทห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509HPLC
21Vitamin B1EDTA blood 3-5 ml ห่อ foil กันแสง แช่น้ำแข็งNoผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 1,300 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,450 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,450 บาทห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509HPLC
EDTA blood 5-6 ml กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่งNoผู้ป่วยศิริราช 1,950 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 2,145 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,340 บาทภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582HPLC
EDTA blood 2-3 mL ห่อ foil กันแสงNPO 12 ชม.1,500หน่วยเคมีคลินิกภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โทร 074-451563HPLC
EDTA blood 3-5 mL ห่อ foil กันแสงNoผู้ป่วยรพ.รามาฯ 1,800 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 2,200 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,200 บาทห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011336HPLC
Lithium heparinized blood หรือ EDTA blood 3 ml ห่อ foil กันแสง แช่น้ำแข็งไม่มี400โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 02-3069100 ต่อ 3268Enzymatic assay วัดระดับ erythrocyte transketolase activity (ETKA) coefficient
22Vitamin B2EDTA blood 5-6 ml กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่งNoผู้ป่วยศิริราช 1,950 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 2,145 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,340 บาทภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582HPLC
EDTA blood 3-5 ml ห่อ foil กันแสง แช่น้ำแข็งNoผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 1,300 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,400 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,400 บาทห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509HPLC
EDTA blood 3-5 mL ห่อ foil กันแสงNoผู้ป่วยรพ.รามาฯ 1,800 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 2,200 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,200 บาทห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011336HPLC
Lithium heparinized blood หรือ EDTA blood 3 ml ห่อ foil กันแสง แช่น้ำแข็งไม่มี400โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 02-3069100 ต่อ 3268Enzymatic assay วัดระดับ erythrocyte glutathione reductase activity (EGRA) coefficient
23Vitamin B6EDTA blood 5-6 ml กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่งNOผู้ป่วยศิริราช 1,950 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 2,145 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,340 บาทภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582HPLC
EDTA blood 3-5 ml ห่อ foil กันแสง แช่น้ำแข็งNPO 12-14 ชม. และวิตามินเสริมอย่างน้อย 24 ชม. ก่อนเจาะเลือดผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 1,600 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,700 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,700 บาทห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509HPLC
Lithium heparinized blood หรือ EDTA blood 3 ml ห่อ foil กันแสง แช่น้ำแข็งไม่มี400โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 02-3069100 ต่อ 3268Enzymatic assay วัดระดับ erythrocyte glutamate oxaloacetate transminase activity (alpha-EGOT) coefficient
24Vitamin B12Clotted blood 4-6 mlNPO 12 ชม.ควรเจาะเลือดก่อนการได้รับเลือดและยาวิตามิน250ห้องปฏิบัติการกลาง ภ.พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197048-9ECLIA
Clotted blood 3-5 mL ห่อ foil กันแสงNPO 12 ชม.ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 250 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 350 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 400 บาทห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011337ECLIA
Clotted blood 3-5 mlNo300ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509ECLIA
Heparinized blood 4 mL ห่อ foil กันแสงNPO 12 ชม.240หน่วยเคมีคลินิกภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โทร 074-451563ECLIA
25Vitamin CClotted blood 3-5 mL ห่อ foil กันแสง รีบนำส่งทันทีNoผู้ป่วยรพ.รามาฯ 1,550 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,900 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,900 บาทห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011336HPLC
Clotted blood 5-6 ml กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่งNoผู้ป่วยศิริราช 1,760 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,936 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,112 บาทภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582HPLC
Lithium heparinized blood 3-5 ml ห่อ foil กันแสง แช่น้ำแข็งNoผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 1,550 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,800 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,800 บาทห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509HPLC
26Specific IgE for cow’s milk, egg white, wheat, soya, shrimp, peanutClotted blood 3-5 mlNo450/itemห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ฝ่ายจุลชีววิทยา รพ.จุฬาฯ 02-2564132 ต่อ 501FEIA
Clotted blood ไม่น้อยกว่า 3 mlNoผู้ป่วยศิริราช 510 บาท หน่วยงานภายนอก (รัฐบาล) 560 บาท หน่วยงานภายนอก (เอกชน) 610 บาทสาขาวิชาโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน ภ.กุมารฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4195889Fluorescence Enzyme Immuno Assay
Clotted blood 3-5 mlNo600 บาท/itemหน่วยภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา ชั้น 3 อาคารพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทร 074-451585-6ImmunoCAP
27Specific IgE to mixed food (egg white, milk, fish, wheat, peanut, soya bean)Clotted blood 3-5 mlNo800ห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ฝ่ายจุลชีววิทยา รพ.จุฬาฯ 02-2564132 ต่อ 501FEIA
28Specific IgE to egg white panel (egg white, ovalbumin, ovomucoid)Clotted blood 3-5 mlNo1200ห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ฝ่ายจุลชีววิทยา รพ.จุฬาฯ 02-2564132 ต่อ 501FEIA
29Specific IgE for milk panel (milk, beta-lactoglobulin)Clotted blood 3-5 mlNo1200ห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ฝ่ายจุลชีววิทยา รพ.จุฬาฯ 02-2564132 ต่อ 501FEIA
30Specific IgE for wheat panel (wheat, omega-5-gliadin)Clotted blood 3-5 mlNo900ห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ฝ่ายจุลชีววิทยา รพ.จุฬาฯ 02-2564132 ต่อ 501FEIA
31Hydrogen breath testผู้ป่วยเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องมือ (นัดหมายล่วงหน้า)NPO 12 ชม.4,810สาขาวิชาโภชนาการ ภ.กุมารฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4195974
32DEXA Scanผู้ป่วยเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องมือ (นัดหมายล่วงหน้า)NO2,900ภาควิชารังสีฯ รพ.จุฬาฯ ตึกโปษยานนท์ 02-2564283-4Dual Energy X-ray Absorptiometry
33Bioelectrical impedance analysisผู้ป่วยเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องมือ (นัดหมายล่วงหน้า)No (ผู้ป่วยสามารถยืนได้, ไม่ใส่เหล็กดามและเครื่องกระตุ้นหัวใจ)2401.งานโภชนศาสตร์คลินิก อาคารโภชนาการ ชั้น 4 รพ.ศิริราช ติดต่อคุณส่งศรี02-4197740-1 รับบริการตรวจเฉพาะวันพุธ 2.สาขาวิชาโภชนาการ ภ.กุมารฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4195974Bioelectrical impedance analysis
34Indirect calorimetryผู้ป่วยเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องมือ (นัดหมายล่วงหน้า)NPO และปฏิบัติตามเอกสารแนบcanopy mode 1,670, ventilator mode (first time) 3,600, ventilator mode (next time) 1,720 งานโภชนศาสตร์คลินิก อาคารโภชนาการ ชั้น 4 รพ.ศิริราช ติดต่อคุณส่งศรี 02-4197740-1Indirect calorimetry
35βhydroxybutyrateEDTA blood 3-5 mlNo210ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509Chemistry
36IL-6Clotted blood 3-5 mlNo800ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509ECLIA
37GlutathioneEDTA blood 3-5 mlNoผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 2,300 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 2,400 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,400 บาทห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509HPLC
38Coenzyme Q10Clotted blood 3-5 ml แช่น้ำแข็งNoผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 2,300 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 2,400 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,400 บาทห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509HPLC
วิธีตรวจ
AAS- Atomic Absorption Spectrophotometry
CLIA- Chemiluminescence Immunoassay
ECLIA- Electrochemiluminescence Immunoassay
FAAS- Flame Atomic Absorption Spectrophotometry
FEIA- Fluorescent Enzyme Immunoassay
GFAAS- Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry
GLC- Gas-liquid Chromatography
HPLC- High Performance Liquid Chromatography
LC-MS/MS - Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry
UHPLC- Ultra High Performance Liquid Chromatography
หมายเหตุ ควรติดต่อห้องปฏิบัติการที่ทำการทดสอบก่อนเก็บตัวอย่างเลือดผู้ป่วยเสมอ
เอกสารอ้างอิง
• โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
http://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/wp-content/uploads/2018/02/J1_2561.pdf
https://cmdl.md.chula.ac.th/form/CMDL_LabManual2018.pdf
• โรงพยาบาลรามาธิบดี
https://www.ramapatholab.com/
• โรงพยาบาลศิริราช
www.si.mahidol.ac.th/th/manual/main.htm
• โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
www.pathology.psu.ac.th/images/PathoDoc/PathoManual2561.pdf
ใบขอตรวจ
• โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://cmdl.md.chula.ac.th/form.html
• โรงพยาบาลรามาธิบดี
http://www.ramapatholab.net
• โรงพยาบาลศิริราช
www.si.mahidol.ac.th/th/manual/Project/form/CP-F-020-05.pdf
http://www.si.mahidol.ac.th/th/manual/Forms/a04/SI-04-2-015-C-PD5-04%20ใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์.pdf
http://www.si.mahidol.ac.th/th/manual/Forms/a02/Specific%20IgE_05_%E0%B8%A1%E0%B8%B5.%E0%B8%84.59_edit_p1.pdf
http://www.si.mahidol.ac.th/th/manual/Forms/a02/Specific%20IgE_05_%E0%B8%A1%E0%B8%B5.%E0%B8%84.59_edit_p2.pdf
http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/shtc/request_form.pdf
http://www.si.mahidol.ac.th/th/manual/Forms/a14/%E0%B9%83%E0%B8%9A%20request%20SI-04-2-015-MD3-04.pdf
• โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
http://www.pathology.psu.ac.th/images/RequestForms/sd-fo-patho-18-02.pdf