การประชุมวิชาการ Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 36

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 07/09/2021 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Fri, 07/09/2021 (All day)

การประชุมวิชาการ Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 36
จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุม 711 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

การบรรยายถ่ายทอดสดทางไกล (Teleconference) 
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 คน แบ่งเป็นดังนี้ 
แพทย์ 19 คน
พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล 6 คน 
แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 16 คน
นักวิชาการโภชนาการ 2 คน 
นักเทคนิคการแพทย์ 1 คน
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 คน 
นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย 3 คน 
อาจารย์/นิสิตเภสัชฯ 2 คน