การประชุม European Society of Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition / Society of Pediatric Nutrition of Thailand International Paediatric Nutrition School 2016 ระหว่างวันที่ 3-5 พย. 59 ณ โรงแรม Intercontinental Pattaya

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Thu, 11/03/2016 (All day) - Sat, 11/05/2016 (All day)

 ภาพประกอบงาน การประชุม EESPGHAN / Society of Pediatric Nutrition of Thailand (SPNT) International Paediatric Nutrition School ระหว่างวันที่ 3-5 พย. 59 ณ โรงแรม InterContinental Pattaya Resort จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 49 คน ประกอบด้วย ไทย 39 คน ลาว 5 คน อินโดนีเซีย 2 คน ฟิลิปปินส์ 2 คน และมาเลเซีย 1 คน (ซึ่งเป็นกุมารแพทย์เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ 16 คน ด้านระบบทางเดินอาหาร 14 คน ด้านทารกแรกเกิด 12 คน และด้านโรคภูมิแพ้ 7 คน) และมีวิทยากรจำนวน 14 คน ประกอบด้วย 5 คน จาก ESPGHAHN และ 9 คน จาก SPNT

It is our great pleasure to share the pictures from ESPGHAN / Society of Pediatric Nutrition of Thailand (SPNT) International Paediatric Nutrition School, which took place November 3-5, 2016 in Chonburi, Thailand. There were 49 invited participating pediatricians who has specialized in Nutrition, Gastroenterology, Neonatology, and Allergy & Immunology from Thailand (39), Lao People’s Democratic Republic (5), Republic of Indonesia (2), Republic of the Philippines (2), and Malaysia (1). Also, there were 9 renowned local speakers from the SPNT and 5 international speakers from the ESPGHAN.