การประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 30

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 03/22/2019 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Sat, 04/20/2019 (All day)

 การประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 30
 จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 9.30-13.00 น.
 ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 61 คน ประกอบด้วย แพทย์ 23 คน พยาบาล 3 คน นักโภชนาการ 2 คน เภสัชกร 1 คน นักศึกษาแพทย์ 13 คน และวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 19 คน