งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 25 "Hot Topics in Pediatric Nutrition 2024"

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Thu, 01/18/2024 (All day) - Fri, 01/19/2024 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Thu, 02/01/2024 (All day)

           งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 25 "Hot Topics in Pediatric Nutrition 2024" ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2567  ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุมทั้งสิ้น 170 คน แบ่งเป็น 

 

  • แพทย์/ กุมารแพทย์ จำนวน  94 คน
  • แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 19 คน
  • พยาบาล/ ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 คน
  • เภสัชกร จำนวน 6 คน 
  • นักโภชนาการ/ นักกำหนดอาหาร จำนวน  38 คน
  • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/ นักวิจัย/ นักเทคนิคการแพทย์  5 คน
  • อาจารย์ / บุคลากรทางด้านสาธารณสุข จำนวน 5 คน