ภาพงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 23 "Hot Topics in Pediatric Nutrition 2022"

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Thu, 01/27/2022 (All day) - Fri, 01/28/2022 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Thu, 03/03/2022 (All day)

  งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 23 "Hot Topics in Pediatric Nutrition 2022" ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2565
   ในรูปแบบ Online มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมทั้งสิ้น 400 คน แบ่งเป็น 

   แพทย์ จำนวน 91 คน

   กุมารแพทย์ จำนวน 157 คน

   แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 65 คน

    เภสัชกร จำนวน 13 คน 

    พยาบาล จำนวน 7 คน

    นักโภชนาการ/ นักกำหนดอาหาร จำนวน 57 คน

    ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 2 คน

    บุคลากรทางด้านสาธารณสุข จำนวน 8 คน