ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2020”

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Thu, 01/16/2020 (All day) - Fri, 01/17/2020 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Thu, 02/13/2020 (All day)

 งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2020” 
 จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และ ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
 ระหว่างวันที่ 16 - 17  มกราคม 2563 
 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ    
 ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 205 คน แบ่งเป็น   
 แพทย์/แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 93 คน 
 พยาบาล   จำนวน 22 คน
 เภสัชกร   จำนวน 18 คน
 นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ  จำนวน 55 คน
 นักศึกษา  จำนวน 17 คน