ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการโภชนาการเด็กสัจร ภาคตะวันออก

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 02/21/2020 (All day)

 ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการโภชนาการเด็กสัจร ภาคตะวันออก 

หัวข้อ "Everything you should know about nutrition management in everyday clinical practice" 
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้องประชุมเฉลิมราชสมบัติ รพ.ชลบุรี
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 200 คน
แพทย์ 47 คน
แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 16 คน
พยาบาล 76 คน
เภสัชกร 2 คน
โภชนากร / นักโภชนาการ 6 คน
นักกำหนดอาหาร 2 คน
นักศึกษาแพทย์ 21 คน
นักศึกษาพยาบาล 7 คน
บุคลากรทางด้านสาธารณสุข 23 คน