ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการ Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 37

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 11/26/2021 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Tue, 12/14/2021 (All day)

 การประชุมวิชาการ Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 37

จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.10 - 13.00 น. 
ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การบรรยายรูปแบบ Online 
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 คน แบ่งเป็น
แพทย์/ กุมารแพทย์ 24 คน
แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 12 คน
พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล 3 คน
นักวิชาการโภชนาการ 1 คน
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 คน
นักกำหนดอาหาร 1 คน
เภสัชกร/ นิสิตเภสัชศาสตร์ 2 คน