ภาพบรรยากาศงานประชุม Intensive Course in Pediatric Nutrition ครั้งที่ 18

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Sat, 08/20/2022 (All day) - Sun, 08/21/2022 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Fri, 09/09/2022 (All day)

 

     งานประชุม Intensive Course in Pediatric Nutrition ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2565
     ในรูปแบบ Hybrid (Onsite&Online) มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมทั้งสิ้น 160 คน แบ่งเป็น 
     แพทย์ จำนวน 116 คน
     แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 9 คน
     เภสัชกร จำนวน 11 คน 
     พยาบาล จำนวน 5 คน
     นักโภชนาการ/ นักกำหนดอาหาร จำนวน 19 คน