ภาพบรรยากาศงาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 32

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 11/29/2019 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Thu, 02/20/2020 (All day)

      ภาพบรรยากาศงาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 32 
   จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
   วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:30-13:30 น.
   ณ ห้องประชุมประสงค์ ตู้จินดา ตึกอานันทมหิดล ชั้น 10 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
   มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 56 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
   แพทย์ 26 คน
   แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 6 คน (Nutrition 3 คน, Cardio 1 คน, Critical care 2 คน)
   แพทย์ประจำบ้าน 5 คน
   นักวิชาการโภชนาการ 7 คน
   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 คน
   พยาบาล 4 คน
   ผู้ช่วยพยาบาล 1 คน
   นักเทคนิคการแพทย์ 1 คน
   เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน   และ นักศึกษา 2 คน