ภาพบรรยากาศงาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 33

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 03/20/2020 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Sat, 04/04/2020 (All day)

 ภาพบรรยากาศงาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 33
 จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
 วันศุกร์ที่ 20  มีนาคม 2563 
 รูปแบบการบรรยายถ่ายทอดสดทางไกล (Teleconference)
 ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 คน แบ่งเป็น
 แพทย์ จำนวน 20 คน
 พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล  6 คน
 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 4 คน
 แพทย์ประจำบ้าน 2 คน
 นักวิชาการโภชนาการ 2 คน
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 คน
 นักศึกษาแพทย์ 1 คน