ภาพบรรยากาศงาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 35

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 11/27/2020 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Fri, 12/04/2020 (All day)

 การประชุมวิชาการ Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 35 

 จัดโดยสมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30-13.00 น.
 ณ ห้องประชุมเพทาย แม้นสุวรรณ ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  
 และถ่ายทอดสดทางไกล (Teleconference) ไปยังสถาบันที่มีอาจารย์ กุมารแพทย์โภชนาการ
 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 57 คน แบ่งเป็น 
 กุมารแพทย์ 21 คน 
 แพทย์ประจำบ้าน 8 คน 
 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 8 คน 
 พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล 3 คน 
 เภสัชกร 2 คน 
 นักโภชนาการ/นักกำหนดอาหาร 11 คน
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์ 3 คน
 นิสิตเภสัชศาสตร์ 1 คน