ภาพบรรยากาศงาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 43

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 11/24/2023 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Tue, 12/12/2023 (All day)

 

 งาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 43 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
 ณ ห้องประชุมประสงค์ ตู้จินดา ตึกอานันทมหิดล ชั้น 10 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 จำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุม ทั้งสิ้น 70 คน แบ่งเป็น 
 แพทย์/ กุมารแพทย์ จำนวน 23 คน
 แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 21 คน
 พยาบาล/ ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 คน 
 นักวิชาการโภชนาการ/ นักกำหนดอาหาร จำนวน 15 คน
 นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 คน
 เภสัชกร จำนวน 1 คน
 นักศึกษาแพทย์ จำนวน 1 คน
 เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 2 คน