โครงการอบรม “เด็กอ้วน รักษาและป้องกันอย่างไร ”

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Wed, 10/29/2014 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Sat, 11/29/2014 (All day)
ภาพบรรยากาศ
โครงการอบรม “เด็กอ้วน รักษาและป้องกันอย่างไร ”

จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 
กรมการแพทย์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
กิจกรรม “การฝึกอบรมผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข (Train the Trainer)”

ในโครงการ “การพัฒนาต้นแบบคลินิกเด็กสุขภาพดีเพื่อป้องกันโรคอ้วนในเด็ก”

ภายใต้ชุดโครงการ“รวมพลังขยับกาย สร้างสังคมไทยไร้พุง” ปีที่ 2 
เครือข่ายคนไทยไร้พุงสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
ณห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี 1-3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 
จำนวนผู้ร่วมงาน 100 ท่าน