โภชนาการเด็กสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 12/28/2012 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Sat, 01/12/2013 (All day)
โภชนาการเด็กสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพบรรยากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน โภชนาการเด็กสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
"Everything you should know about nutrition management in everyday clinical practice"
ขึ้น ณ ห้องประชุม มอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น