โภชนาการเด็กสัญจรภาคเหนือ ปี 2556

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 11/22/2013 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Fri, 12/13/2013 (All day)

ภาพบรรยากาศการประชุมโภชนาการเด็กสัญจร ประจำปี 2556 จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 185 คน