INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 9

ภาพบรรยากาศงาน INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 9 จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 206 คน