Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 12

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 11/09/2012 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Fri, 11/16/2012 (All day)

ภาพบรรยากาศงาน Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 12
ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย