Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 13

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 03/08/2013 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Sat, 03/09/2013 (All day)

ภาพบรรยากาศงาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 13 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย