Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 27

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 11/10/2017 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Thu, 12/07/2017 (All day)

ภาพบรรยากาศจากงาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 27 
จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย 
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30-13.00 น. 
ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น 8 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 35 คน แบ่งเป็นแพทย์ 7 คน พยาบาล 5 คน นักศึกษา 6 คน อื่นๆ  17 คน